กองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ 17/11/2014 |
กองพัสดุและทรัพย์สิน

 

นางเนาวรัตน์ วัฒนธรรม
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


ฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ

   

นางสุรัตนา เกื้อวงษ์ 
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ

นางณิชการต์ กุลวรินทร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

   

 

     

 

     

ฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
    - งานแผนการใช้จ่ายเงิน
    - งานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    - งานเก็บรักษาพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ
    - งานการจัดทำแผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์
    - งานจัดทำร่างงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    - งานกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่าย
    - งานการตรวจทานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
    - งานการรายงานข้อมูลแสดงการเบิกจ่ายเงินทุกงวด 4 เดือน
    - งานแผนการจัดระบบการควบคุมภายในและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
    - งานรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบ จส 02 ให้กรมฯ เดือนละ 1 ครั้ง
    - งานวิชาการด้านการพัสดุ
    - งานโอนเงินแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
    - การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    - งานกำหนดตัวชี้วัด

ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวกฤษณา  อังกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน                      

      นางสาวพันธุ์ทิพย์  ขุนภักดี
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                             

นางวีรวัลย์  รอดเพชร
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                          
นางพัณิตา  สมเก่า
          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               ชำนาญงาน
นางสาวณัฐยา  ถึงพร้อม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจินนรินต์  พูดดี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุนิสา  แก้วมณี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางพวงเพ็ญ  ทองสง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวธนภัทร  ชูเชิด
เจ้าพังงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสุดาวรรณ  เขียรวิชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุณิสา รอดสันติกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางรัตติยา  คุ้มภัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
นางสาวธญชนก  โชติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
     

ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สินฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   - งานจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ของกองพัสดุและทรัพย์สิน
    - งานจัดซื้อ จัดจ้าง ของทุกส่วนราชการ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
    - งานซ่อมแซมบำรุง รักษาพัสดุ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
    - งานบริหารสัญญา
    - งานตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ
    - งานการจำหน่ายแบบแปลน
    - งานนำส่งเงินประจำวัน
    - งานการรายงานใช้ใบเสร็จรับเงิน
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

นางกนกพร ชลารัตน์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายควบคุมพัสดุฯ

นางสาวอารยา  สบเหมาะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรินทร  กาฬรัตน์
นักวชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
   - งานการจัดทำทะเบียนพัสดุกลาง
    - งานจัดทำทะเบียนพัสดุของแต่ละกอง รวม ๙ กอง ๑ หน่วยงาน
    - งานรายงานข้อมูลด้ารทรัพย์สิน
    - งานจัดทำงบทรัพย์สินประจำงวด (๔ เดือน/ครั้ง), ประจำปี
    - งานเก็บรัษาพัสดุที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
    - งานการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
    - งานลงทะเบียนและกำหนดเลขรหัสพัสดุ
    - งานการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
    - งานลงทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุในความรับผิดชอบ
    - งานควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุต่าง ๆ 
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

 

นางพรธนา เสนาทิพย์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุนางปราณี  ถนิมลักษณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

นางเรณู บุญยก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวเบญจวรรณ นครพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
   - งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
    - งานการจำหน่ายพัสดุ
    - งานการโอน, ให้ยืม, ขอใช้พัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
    - งานติดตามตรวจสอบการใช้พัสดุประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    - งานการรับ-จ่ายพัสดุให้ส่วนราชการอื่น ๆ 
    - งานการรายงานข้อมูลการจำหน่ายพัสดุ
    - งานการจัดทำแผนการตรวจสอบพัสดุ
    - งานติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์
    - งานการรายงานพัสดุที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ดำเนินการจำหน่ายต่อธนารักษ์พื้นที่ฯ 
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

นายไพรัช  โสภิพัส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางจิรา มณีสงฆ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ
    - งานรวบรวมระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
    - งานนำเสนอแฟ้มผู้มีอำนาจลงนาม
    - งานเกี่ยวกับเงินเดือน , สวัสดิการของข้าราชการภายในกองพัสดุฯ
    - งานจัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
    - งานจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร
    - งานบริหารทั่วไปที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายอื่น ๆ
    - งานจัดทำทะเบียนคุม เลขที่สัญญาจ้าง / สัญญาซื้อขาย
    - งานจัดทำทะเบียนเอกสารสอบราคา / ประกวดราคา
    - งานจัดทำทะเบียนวันลา / บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินและวางฎีกาเบิกเงิน
    - งานแจ้งเวียนระเบียบ,หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้ข้าราชการทราบ
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์  ทองกัน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานน

นางปิยนุช  สมคิด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวจรวยพร  เพ็ชรชำลิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ