กองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ 17/11/2014 |
กองพัสดุและทรัพย์สิน

 

กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางเนาวรัตน์ วัฒนธรรม
นักบริหารงานคลัง 8
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ
 

นางรัชฏ์ทิพ สิทธิสังคม 
นักบริหารงานคลัง ๗ 
หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ

นางสุรัตนา เกื้อวงษ์ 
นักวิชาการพัสดุ ๗ว

นางณิชการต์ กุลวรินทร
เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว

ฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
    - งานแผนการใช้จ่ายเงิน
    - งานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    - งานเก็บรักษาพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ
    - งานการจัดทำแผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์
    - งานจัดทำร่างงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    - งานกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่าย
    - งานการตรวจทานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
    - งานการรายงานข้อมูลแสดงการเบิกจ่ายเงินทุกงวด 4 เดือน
    - งานแผนการจัดระบบการควบคุมภายในและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
    - งานรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบ จส 02 ให้กรมฯ เดือนละ 1 ครั้ง
    - งานวิชาการด้านการพัสดุ
    - งานโอนเงินแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
    - การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    - งานกำหนดตัวชี้วัด

ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน

นางพรทิพย์  ชุมขำ
นักบริหารงานคลัง ๗
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุณิสา รอดสันติกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว

นางสิริเทพ เธียรลีลา 
เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว

นางสาวจินนรินต์  พูดดี
นักวิชาการพัสดุ ๖ว

 

นางสาวพันธุ์ทิพย์ ขุนภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

นางรัตติยา คุ้มภัย
เจ้าพนักงานพัสดุ ๕

 

นางวีรวัลย์ รอดเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ ๕

นางสาววรินทร  กาฬรัตน์
นักวิชาการพัสดุ ๕

                                              
       นางพัณณิดา สมเก่า       
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕
   นางสาว ณัฐยา ถึงพร้อม
      นักวิชาการพัสดุ ๔
     นางสาวสุนิสา แก้วมณี
       นักวิชาการพัสดุ ๕
     นางสุดาวรรณ เชียรวิชัย
         พนักงานพัสดุ ๖ว

ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
    - งานจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ของกองพัสดุและทรัพย์สิน
    - งานจัดซื้อ จัดจ้าง ของทุกส่วนราชการ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
    - งานซ่อมแซมบำรุง รักษาพัสดุ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
    - งานบริหารสัญญา
    - งานตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ
    - งานการจำหน่ายแบบแปลน
    - งานนำส่งเงินประจำวัน
    - งานการรายงานใช้ใบเสร็จรับเงิน
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

 

นางกนกพร ชลารัตน์
นักบริหารงานการคลัง ๗
หัวหน้าฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน

นางพวงเพ็ญ ทองสง
นักวิชาการพัสดุ ๖ว

 

 

ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานการจัดทำทะเบียนพัสดุกลาง
    - งานจัดทำทะเบียนพัสดุของแต่ละกอง รวม ๙ กอง ๑ หน่วยงาน
    - งานรายงานข้อมูลด้ารทรัพย์สิน
    - งานจัดทำงบทรัพย์สินประจำงวด (๔ เดือน/ครั้ง), ประจำปี
    - งานเก็บรัษาพัสดุที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
    - งานการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
    - งานลงทะเบียนและกำหนดเลขรหัสพัสดุ
    - งานการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
    - งานลงทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุในความรับผิดชอบ
    - งานควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุต่าง ๆ 
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

 

นางพรธนา เสนาทิิพย์
นักบริหารงานการคลัง ๗ 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

นางเรณู บุญยก
เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว

 

น.ส.เบญจวรรณ นครพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว

นางปราณี  ถนิมลักษณ์
นักวิชาการพัสดุ ๕

ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
    - งานการจำหน่ายพัสดุ
    - งานการโอน, ให้ยืม, ขอใช้พัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
    - งานติดตามตรวจสอบการใช้พัสดุประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    - งานการรับ-จ่ายพัสดุให้ส่วนราชการอื่น ๆ 
    - งานการรายงานข้อมูลการจำหน่ายพัสดุ
    - งานการจัดทำแผนการตรวจสอบพัสดุ
    - งานติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์
    - งานการรายงานพัสดุที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ดำเนินการจำหน่ายต่อธนารักษ์พื้นที่ฯ 
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

 

นางจิรา มณีสงฆ์
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ
    - งานรวบรวมระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
    - งานนำเสนอแฟ้มผู้มีอำนาจลงนาม
    - งานเกี่ยวกับเงินเดือน , สวัสดิการของข้าราชการภายในกองพัสดุฯ
    - งานจัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
    - งานจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร
    - งานบริหารทั่วไปที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายอื่น ๆ
    - งานจัดทำทะเบียนคุม เลขที่สัญญาจ้าง / สัญญาซื้อขาย
    - งานจัดทำทะเบียนเอกสารสอบราคา / ประกวดราคา
    - งานจัดทำทะเบียนวันลา / บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินและวางฎีกาเบิกเงิน
    - งานแจ้งเวียนระเบียบ,หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้ข้าราชการทราบ
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการพัสดุ

นางสาวนัฏฐิราภรณ์  สร้างบุญ
นักวิชาการพัสดุ ๔

นางสาวจรวยพร  เพ็ชรชำลิ
เจ้าพนักงานธุรการ ๔

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ