กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17/11/2014 |
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นายสมศักดิ์ ราชพิลา
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง 
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายสิ่งแวดล้อม


 

นายประหยัด  เสนา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสิงแวดล้อม

นางสาวจันทร์จิรา  ศรีสงคราม
     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นาสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ   

   นางสาวชุติมา  ไชยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

 

 

  

 นางกมลจิต โชติกะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสรรเพชร  มีบางไทร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  นายประสิทธิ์ ศรีสมทรง
นายช่างโยธาอาวุโส 

 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้
- งานวางแผนและประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมมลพิษ งานบำบัดน้ำเสียรวม งานกำจัดขยะรวม งานควบคุมมลพิษรวม
- งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม คุณภาพดิน น้ำ อากาศ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ฝ่ายพัฒนาผังเมือง


 

 

  

 

     นายธนัญชัย  อักษรวงค์ 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผังเมือง 

 นางสาวนิชลักษณ์  รักษาแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปาณิศา ใจห้าว

นายช่างโยธาชำนาญ

   

ฝ่ายพัฒนาผังเมือง หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานผังเมืองรวมจังหวัดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
- งานวางผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานวางแผนพัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง
- งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
- งานขออนุญาตและควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย


 

 

 

นายชรินทร์  สันติกูล
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
และสาธารณภัย

 

นางสาวรวินันท์  จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวรวิวรรณ  บัวหลวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายสุอิบ ชลเกษม
นายช่างโยธาอาวุโส      

 

 

    นายภูษิต ใจห้าวนายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพพัฒน์ เสนจันทร์
นายช่างอาวุโส

นายอนันต์ ส่งทวน
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายณรงศ์ อินทานนท์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 

 

 

    นายจิรพงศ์ จันทรัตน์
นายช่างเคื่องกลปฏิบัติงาน

นายอุดมศักดิ์  นัสฐาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายชัยนุวัตน์  อุบลจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานด้านสาธารณูปโภคในด้านการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
- งานระบบประปา ระบบน้ำผิวดิน ระบบน้ำใต้ดิน
- งานจัดทำแผน และการจัดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล
- งานจัดหาแหล่งน้ำดิบ งานขุดเจาะบ่อบาดาล งานพัฒนาบ่อบาดาล
- งานสำรวจโครงการ/ประมาณการ งานขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำ งานระบบชลประทานขนาดเล็ก
- งานป้องกันและบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานจัดทำแผนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


งานธุรการ


นายสมศักดิ์ แสงทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   นางพัชร์นันทร์  ศรีระวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอังคณา  การะกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานเกี่ยวกับการรับหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล
- งานเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทาน
- งานดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์
- งานดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- งานสวัสดิภาพของข้าราชการ/ลูกจ้างภายในกอง
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดทำงบประมาณภายในกอง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ