กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17/11/2014 |
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นายประหยัด เสนา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายสิ่งแวดล้อม


                   

 

                      นายประหยัด  เสนา
                      นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
                       หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นางสาวจันทร์จิรา  ศรีสงคราม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ   

  

                   

 

 

  

                 นายประสิทธิ์   ศรีสมทรง
                 นายช่างโยธาอาวุโส

นายสหรัฐ   ทองน้อย
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 นายสุธี   มีเสน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

                                                                      

                                                     นางกมลจิต โชติกะ                     นางสาวชุติมา   ไชยะ
                                               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้
- งานวางแผนและประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมมลพิษ งานบำบัดน้ำเสียรวม งานกำจัดขยะรวม งานควบคุมมลพิษรวม
- งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม คุณภาพดิน น้ำ อากาศ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ฝ่ายพัฒนาผังเมือง


 

 

  

- ว่าง - 

     นายธนัญชัย  อักษรวงค์ 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผังเมือง 

 

นางปาณิศา   ใจห้าว
นายช่างโยธาอาวุโส 


นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 

                          

ฝ่ายพัฒนาผังเมือง หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานผังเมืองรวมจังหวัดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
- งานวางผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานวางแผนพัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง
- งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
- งานขออนุญาตและควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


            ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย


 

 

 

นายชรินทร์  สันติกูล
       นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  

   หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
          และสาธารณภัย                                  

 

นายจิรพงศ์   จันทรัตน์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

 

นายอุดมศักดิ์   นัสฐาน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
   บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

 

      

 

 

 

  นายชัยนุวัฒน์   อุบลจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
   บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

นายพิพัฒณ์ เสนจันทร์
นายช่างโยธาอาวุโส

นายอนันต์ ส่งทวน
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

 

 

-ว่าง-

 

นายสุอิบ   ชลเกษม
นายช่างโยธาอาวุโส

นายภูษิต   ใจห้าว
นายช่างโยธาอาวุโส

-ว่าง-
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

                                                                                                           

                                  นายเอกพล   คำพุทธ                                           นางสาวรวิวรรณ   บัวหลวง                          นางสาวรวินันท์   จันทร์แก้ว
                                 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานด้านสาธารณูปโภคในด้านการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
- งานระบบประปา ระบบน้ำผิวดิน ระบบน้ำใต้ดิน
- งานจัดทำแผน และการจัดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล
- งานจัดหาแหล่งน้ำดิบ งานขุดเจาะบ่อบาดาล งานพัฒนาบ่อบาดาล
- งานสำรวจโครงการ/ประมาณการ งานขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำ งานระบบชลประทานขนาดเล็ก
- งานป้องกันและบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานจัดทำแผนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


งานธุรการ


นางสาวจิราภรณ์   ไชโย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   นางพัชร์นันทน์  ศรีระวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธนพรรณ   นันทกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 

งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานเกี่ยวกับการรับหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล
- งานเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทาน
- งานดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์
- งานดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- งานสวัสดิภาพของข้าราชการ/ลูกจ้างภายในกอง
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดทำงบประมาณภายในกอง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ