กองทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 17/11/2014 |
กองทรัพยากรธรรมชาติ

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

นายสมศักดิ์ ราชพิลา
นักบริหารงานช่าง ๘ 
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายสิ่งแวดล้อม


 

นางนันท์ลภัส ศรีวิริยะ
นักบริหารงานช่าง 7 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นายประสิทธิ์ ศรีสมทรง
นายช่างโยธา 7ว

นายเสริมชัย ทองคง
นายช่างโยธา 7ว

นางกมลจิต โชติกะ
เจ้าพนักงานธุรการ 5

  

 

 

นาสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ

   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5      

 นางสาวจันทร์จิรา  ศรีสงคราม
     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 5

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้
- งานวางแผนและประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมมลพิษ งานบำบัดน้ำเสียรวม งานกำจัดขยะรวม งานควบคุมมลพิษรวม
- งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม คุณภาพดิน น้ำ อากาศ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ฝ่ายพัฒนาผังเมือง


 

 

  

 

     นางสาวรวิวรรณ บัวหลวง
        เจ้าพนักงานธุรการ 4 

 นายวิทยา  แก้วจำนงค์
นายช่างโยธา 7ว

นางปาณิศา ใจห้าว

นายช่างโยธา 5  

    นางกุลสัมพันธ์ เสนจันทร์
        นายชั่งผังเมือง 5 

ฝ่ายพัฒนาผังเมือง หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานผังเมืองรวมจังหวัดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง

- งานวางผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานวางแผนพัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง
- งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
- งานขออนุญาตและควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย


 

 

 

นายชรินทร์  สันติกูล
นักบริหารงานช่าง 7 
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
และสาธารณภัย

นายสมชาย ชายโอฬาร
วิศวกรโยธา 7ว

 

นายสุอิบ ชลเกษม
นายช่างโยธา 7ว

 

          นายภูษิต ใจห้าว
          นายช่างโยธา 5

 

 

นายพิพัฒน์ เสนจันทร์
นายช่างโยธา 7ว

นายอนันต์ ส่งทวน
นายช่างเครื่องกล 7ว

นายณรงศ์ อินทานนท์

นายช่างเครื่องกล 4 

     นายจิรพงศ์ จันทรัตน์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ4

ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานด้านสาธารณูปโภคในด้านการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
- งานระบบประปา ระบบน้ำผิวดิน ระบบน้ำใต้ดิน
- งานจัดทำแผน และการจัดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล
- งานจัดหาแหล่งน้ำดิบ งานขุดเจาะบ่อบาดาล งานพัฒนาบ่อบาดาล
- งานสำรวจโครงการ/ประมาณการ งานขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำ งานระบบชลประทานขนาดเล็ก
- งานป้องกันและบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานจัดทำแผนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


งานธุรการ


นางสาวอังคณา  การะกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ 4 

   นางสาวขนิษฐา  มัชฌิมวงศ์
       เจ้าพนักงานธุรการ 4
 

งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานเกี่ยวกับการรับหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล
- งานเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทาน
- งานดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์
- งานดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- งานสวัสดิภาพของข้าราชการ/ลูกจ้างภายในกอง
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดทำงบประมาณภายในกอง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ