กองช่าง วันที่ 17/11/2014 |
กองช่าง

นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก
นักบริหารงานช่าง  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 
 
 
 นายเจนศิลป รัตนะ
นักบริหารงานช่าง 7
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 นายกนกชัย ขับกล่อมส่ง
สถาปนิก 5
นายญาณวุฒิ  นุสุข
สถาปนิก 3
 นายสมพร มูสิกภาชน์
ช่างโยธา 4

 

 
 นายประมวล นามสุข
นายช่างโยธา 7ว
นายโอภาส เลี้ยงสกุล
นายช่างโยธา 7ว 
 นายธนัญชัย อักษรวงศ์
นายช่างโยธา 7ว
นายอภิชาติ  ธนะบรรณ์
นายช่างโยธา 7ว
       
 นายสิทธิโชค ชัยพราหมณ์
วิศวกรโยธา 7ว
     

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสำรวจตามภารกิจ
- งานออกแบบสายทาง/อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
- งานประมาณราคา/ควบคุมงานก่อสร้าง
- งานแผนการสำรวจประจำปีงบประมาณ
- งานจัดทำข้อมูลในด้านสำรวจและออกแบบ
- งานสำรวจออกแบบในทางด้านภูมิสถาปัตย์
- งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการสำรวจ/ออกแบบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

 

 
 

นายพิชิต บุญปลูก

นายช่างโยธา 7ว
 

นายดิเรก บุญพริก
นายช่างโยธา 7ว

นานศิริชัย อ่วมคง

นายช่างโยธา 7ว

    ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพร แท่นรัตน์
           นายช่างโยธา 5

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
- งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี
- งานการตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
- งานควบคุมซ่อมแซมและบำรุงทาง
- งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการใช้เครื่องจักรกล
- งานดูแลบำรุงรักษาทางตามภารกิจถ่ายโอน
- งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายเครื่องจักรกล  

 

นายประหยัด เสนา
นักบริหารงานช่าง 7
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายประยูร อ่อนจันทร์
นายช่างเครื่องกล 7ว

นายประเจียม กูลระวัง
นายช่างเครื่องกล 7ว

นายอาวุธ เลิศวิบูลย์ลักษณ์
นายช่างเครื่องกล 7ว

 

 

 

นายทวีศักดิ์ ทองร่วง
วิศวกรเครื่องกล 6ว

 

นายจำลอง ผลกล่ำ
ช่างเครื่องกล 5

นางเจริญศรี สุทธิพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ 4

 

นายจงรัก นิ่มแก้ว

วิศวกรเครื่องกล 5

ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- งานรวบรวมประวัติ-ติดตามเครื่องจักรกล
- งานแผนงาน และควบคุมการบำรุงรักษา
- งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา
- งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
- งานแผนการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษา การจัดหาอะไหล่ การซ่อม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย


ฝ่ายอาคารสถานที

 

 

 

นายสุมล ภาติกะโชดก
นักบริหารงานช่าง 7
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายสาโรจน์ ทรงอาวุธ
นายช่างโยธา 7ว

นายสุธรรม เจ๊ะดะหยอ
นายช่างไฟฟ้า 7ว
 

นายณรงค์ บุญชู
นายช่างโยธา 7ว

 

 

 

 

นางสางวิไลวรรณ จตุทอง

เจ้าพนักงานธุรการ 4  

 

 

 

ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้
- งานดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานควบคุม ดูแลการใช้ และบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
- งานดูแล และบำรุงรักษาภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเกี่ยวกับจัดสถานที่กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น   


 

นายทนง  ชูสิงห์
  นักบริหารงานช่าง 7

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 

นายณัฐพงศ์  นุ่นแก้ว
นายช่างโยธา 7ว

นายจรรยา  นวลนิ่ม
นายช่างโยธา 7ว

นายสุเทพ  ภู่ร้อย
นายช่างโยธา 7ว


 

 

 

 

นายสมพร ประเสริฐศิริ

นายช่างโยธา 5

นายณัฐพล พิทักษ์

วิศวกรโยธา 6ว 

 

 


งานธุรการ

นายนคร กลิ่นสนธิ์
เจ้าพนักงานธุรการธุรการ 6ว

นางจิราพร ศรีระวี
เจ้าพนักงานธุรการ 4

ฝ่ายธุรการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
- งานเกี่ยวกับการรับหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
- งานเกี่ยวกับการร่าง-โต้ตอบหนังสือ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทาน
- งานดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์
- งานดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการของข้าราชการฯ/ลูกจ้าง ภายในกอง
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานจัดทำงบประมาณภายในกอง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ลูกจ้างประจำ

นายสนธยา มีสุวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายประทีป รัตนพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด หนัก

นายศักพงศ์ ศรีสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสาโรจน์ นิยกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก

 

นายวิโรจน์ กลึงสัตย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสมพรณ์ ธรรมสูนย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุนทร ชูโลก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายอรุณ แสวงบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก

นายถวิล หงส์พันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายสุรชด ลักขณา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายวิสูตร พยอมหอม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายบุญรวย ภักดีจิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมใจ จีนโดน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายเกษม สินธู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุธรรม รัฐจักร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายจันทพงศ์ จงจิตร์วัฒนกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสนิท เพชรสุทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 

นายนอง แก้วโสภาค
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชาญณรงค์ แก้วแกมทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายชาย วรรณฉวี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสุชาติ ทองสร้าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายขวัญชัย เยี่ยมแสง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก

นายชาญชัย แฉล้ม
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก
 

นายสุบัญชา ภักดีวานิช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 

นายภิญโญ สิงโหพล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายบุญยิ่ง วัชราภิรักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสวัส สมพงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

นายถาวร โพธิ์ทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายไพโรจน์ ศรเกลี้ยง
คนงานเครื่องสูบน้ำ

 

 


ลูกจ้างประจำถ่ายโอน

นายน้อย ธรรมชาติ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายมนตรี ตรีเพ็ญมาลย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายวิทยา บัวทองคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจรูญ วรรณรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวีระศักดิ์ กลิ่นสัมผัส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 

นายนิมิตร พูลมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายวิโรจน์ เศรษสระ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายโสภณ เงินไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

นายสุเทพ บวรธนสาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายวิโรจน์ โอฬาร์ชน
พนักงานขับรถยนต์

นายเตือนใจ อินทรอักษร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

         

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ