กองช่าง วันที่ 17/11/2014 |
กองช่าง

นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก
นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 
 
  

 นายชรินทร์   สันติกูล
นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 นายสิทธิโชค   ชัยพราหมณ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายกนกชัย   ขับกล่อมส่ง
สถาปนิกชำนาญการ
นายญาณวุฒิ   นุสุข
สถาปนิกปฏิบัติการ

 

 
นายจารุ  เลกากาญจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประมวล นามสุข
นายช่างโยธาอาวุโส
นายโอภาส   เลี้ยงสกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวกุลสัมพันธ์   พรหมทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
       
 นายอภิชาติ  ธนะบรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสรรเพชร   มีบางไทร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
   

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสํารวจ/ออกแบบ และจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

- งานจัดทําข้อมูลในด้านสํารวจและออกแบบ

- งานออกแบบ/เขียนแบบสายทาง/อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

- งานสํารวจออกแบบในด้านภูมิสถาปัตย์

- งานประมาณราคา/ควบคุมงานก่อสร้าง

- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

- งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการสํารวจ/ออกแบบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  
  

นายเสริมชัย   ทองคง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายสมชาย  ชายโอฬาร
วิศรกรโยธาชำนาญการ


นายจตุรงค์  ยอดผกา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายดิเรก  บุญพริก
นายช่างโยธาอาวุโส
  
 
  

นายศิริชัย  อ่วมคง
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 ว่าที่ ร.ต. เฉลิมพร  แท่นรัตน์
นายช่างโยธาอาวุโส

    

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน

- งานแผนการปฏิบัติงานประจําปี

- งานการตรวจสอบการก่อสร้าง

- งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- งานควบคุมซ่อมแซมและบํารุงทาง

- งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการใช้เครื่องจักรกล

- งานสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการอื่นตามร้องขอ

- งานดูแลบํารุงรักษาทางนอกเหนือจากภารกิจถ่ายโอนที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายเครื่องจักรกล  

  

นางมัลลิกา  ศรีวิริยะ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอภิเดช  จันทพันธ์
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

นายจงรัก นิ่มแก้ว
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

นางเจริญศรี   สุทธิพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 -ว่าง-

 นายจำลอง   ผลกล่ำ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายกฤติน  ศรีอักษร
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

 นายประเจียม   กูลระวัง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

       

 

  

นายประยูร   อ่อนจันทร์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายณรงค์ อินทานนท์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

   

ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานจัดด้านวิศวกรรมเครื่องกลประจําปีแผนการใช้งานการซ่อมบํารุงรักษา และแผนการใช้อะไหล่

- งานตรวจสอบเครื่องจักรกลและยานพาหนะก่อนที่จะส่งเข้าซ่อมและภายหลังซ่อม

- งานขนย้ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะไปยังหน่วยงานสนาม

- งานควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

- งานตรวจซ่อมเครื่องจักรกลที่ใช้งานในสนามขีดความสามารถที่กําหนด

- งานดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- งานจัดทําพรบ. และงานต่อทะเบียนรถส่วนกลาง

- งานจัดทําประวัติการซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล แผนการจัดหาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

- งานเก็บรักษาวัสดุอะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการซ่อมและบํารุงรักษาเพื่อจ่ายให้แก่โรงซ่อมและโครงการต่างๆ

- งานควบคุมการเบิกจ่ายและจัดทําบัญชีวัสดุอะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

- งานจัดทําบัญชีควบคุมอะไหล่คงคลังและตรวจนับเปรียบเทียบกับบัญชีและทะเบียน

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

  

นายสุมล   ภาติกะโชดก
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาววิไลวรรณ   จตุทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นายสหรัฐ ทองน้อย 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสาโรจน์ ทรงอาวุธ
นายช่างโยธาอาวุโส

  

 

 

 

 นายสุธรรม   เจ๊ะดะหยอ
นายช่างโยธาอาวุโส

นายพิพัฒณ์   เสนจันทร์
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้

- งานจัดทําแผนปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานทะเบียนประวัติ รวบรวมข้อมูลงานซ่อม

- งานสํารวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช

- งานสํารวจโครงการเพื่อจัดทําข้อบัญญัติประจําปี

- งานควบคุมการก่อสร้าง

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น   

  

-ว่าง-

นายทนง  ชูสิงห์
  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 

นายณัฐพล พิทักษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายจรรยา  นวลนิ่ม
นายช่างโยธาอาวุโส

-ว่าง-
นายช่างโยธาอาวุโส


 

  

 

 

นายสุเทพ  ภู่ร้อย
นายช่างโยธาอาวุโส

นายสมพร ประเสริฐศิริ
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

 

งานฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานก่อสร้าง ขยาย และบูรณะทางหลวงท้องถิ่น

- งานรวบรวมจัดทําทะเบียนประวัติ

- งานจัดทําแผนก่อสร้าง บูรณะ ซ่อมแซมบํารุงทางหลวงถ่ายโอน

- งานบูรณะ บํารุงรักษาซ่อมแซมในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน

- งานขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

- งานอํานวยความปลอดภัย

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


งานธุรการ

นางสาวอังคณา   การะกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมัลทนาพร  พรหมประสิทธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุพจน์  ขาวผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวขนิษฐา  มัชณิมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัจฉรา   ยอดสุขขา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวโสพิศา   นิตย์สมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายธุรการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานพัสดุของกอง

- งานสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างในกอง

- งานติดต่อและอํานวยความสะดวกต่างๆ

- งานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกอง

- งานควบคุมภายในของกอง

- งานจัดทําแผนจัดหาพัสดุประจําปี

- งานจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินประจําไตรมาส

- งานดูแลบำรุงรักษาคุรุภัณฑ์ของสำนักงานของกอง

- งานรายงานการสอบทานการบัญชีประจําไตรมาส

- งานเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ

- งานจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

     


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ