ข่าวกิจกรรม วันที่ 18/02/2021 |
โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564

"นครศรีธรรมราช จังหวัดสะอาด ปลอดภัยไร้ขยะพิษ "
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) ณ บริเวณลานข้างหอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยมีนายมนูญ ศิริธรรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนมาตั้งแต่ปี 2558 โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะ เรื่องการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 184 แห่ง ดำเนินการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมาแล้ว จำนวน 7 ครั้ง คิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 95.92 ตัน นอกเหนือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ในปีนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินมานั้น เป็นสิ่งกระตุ้นให้ประชาชน หรือหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ มีความใส่ใจ และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลพิปูน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพระบาท ห้างสหไทยสรรพสินค้า โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน และโรงแรมทวินโลตัส ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ