ข่าวกิจกรรม วันที่ 21/07/2020 |
วันทะเลโลก

วันทะเลโลก

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม และกล่าวรายงาน เนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2563 (World Ocean Day ครั้งที่15) ณ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันทะเลโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2563 (World Ocean Day ครั้งที่15) ภายใต้โครงการบ้านปลาสะอาด คืนธรรมชาติสู่ทะเล มีการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ เก็บขยะในลำคลอง และการดำน้ำเก็บขยะและทำความสะอาดตามแนวกองปะการังเทียม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้วางไว้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดติดต่อกันมาทุกปีในวันทะเลโลก

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               062-2433581

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ