ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/07/2020 |
อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีธรรมราช  ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายมนูญ ศิริธรรมในฐานะกรรมการได้ร่วมรับทราบแนวทางการเสนอโครงการ และร่วมพิจารณาโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,047,796,006.76 ล้านบาท แบ่งโครงการเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเกษตรตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. ด้านการท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3.ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด 4.ด้านแหล่งน้ำในชุมชน 5.ด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และ 6.ด้านอื่นๆ
โครงการทุกโครงการเป็นข้อเสนอจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมเสนอโครงการในการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ด้วยหลายโครงการ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และเยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ