ข่าวกิจกรรม วันที่ 17/06/2020 |
โครงการยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการยกย่องเชิญชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

          โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนหรือเงินอุดหนุนของรัฐ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการประเมินคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ดังนี้

1. ประเภทกลุ่มตำแหน่ง ข้าราชการประเภทบริหารท้องถิ่น/อำนวยการท้องถิ่น/สายงานบริหารสถานศึกษา

นายชวนิตย์   นาคะสรรค์   ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ)

2. ประเภทกลุ่มตำแหน่ง ข้าราชการประเภทวิชาการ/ทั่วไป/สายงานนิเทศการศึกษา

นางสาวอุชุมา   ใจห้าว   นักสันทนาการชำนาญงาน

3. ประเภทกลุ่มตำแหน่ง ข้าราชการ/ผู้ช่วยครู

นางสาวจิรวรรณ   เพ็ญ   ครู โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์

4. ประเภทกลุ่มตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

นายศิริราช   ศิริพันธ์   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

*************************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ