ข่าวกิจกรรม วันที่ 16/06/2020 |
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการเขียนโครงการ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5

การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการเขียนโครงการ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5

               วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการเขียนโครงการ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5
โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการเขียนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายขององค์กรที่กำหนดไว้ และสามารถขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือนโยบายที่วางไว้

                

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ