ข่าวกิจกรรม วันที่ 18/03/2020 |
อบจ.นศ.จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมหมู่บ้าน บ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด

อบจ.นศ.จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมหมู่บ้าน บ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด

            วันนี้ (16 มีนาคม 2563) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหมู่บ้าน บ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยรัตน์ รัตนมาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอชะอวด ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมาณ
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว อาทิมะนาว และเขลียง เนื่องจากเป็นพืชผักที่ปลูกง่าย และยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมะนาวและเขลียงเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง และมีราคาค่อนข้างสูง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยจัดอบรมให้ความรู้พร้อมมอบต้นพันธุ์มะนาวไข่และต้นผักเขลียงแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ