ข่าวกิจกรรม วันที่ 11/03/2020 |
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 covid 19 และการ จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  covid 19 และการ จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง รุ่นที่ 2

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง รุ่นที่ 2
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อให้ความรู้และวิธีปฏิบัติในการป้องกันตนเองที่ถูกต้องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) กลุ่มผู้เข้าอบรมในวันนี้ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอปากพนัง อำเภอพรหมคีรี อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอพิปูน และอำเภอนบพิตำ รวมทั้งสิ้น 400 คน
โดยนายผนึก ริวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อยระหว่างฝึกอบรม และในช่วงบ่ายนายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกล่าวปิดโครงการ

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ