ข่าวกิจกรรม วันที่ 11/03/2020 |
โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิมสยามและทุเรียนหมอนทอง สร้างรายได้เสริมให้ชุมชน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร จังหวัดนครศรธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกส้มโอทับทิมสยามและทุเรียนหมอนทอง สร้างรายได้เสริมให้ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านควนเงิน ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ในครอบครัว

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ