ข่าวกิจกรรม วันที่ 11/03/2020 |
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทีมวิทยากรได้สอนวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านให้ความสนใจและสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยได้สำเร็

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ