ข่าวกิจกรรม วันที่ 14/02/2020 |
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาจราจร ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาจราจร ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาจราจร ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความแออัด และจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ราชการต่างๆ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อาสาจราจร โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ