ข่าวกิจกรรม วันที่ 14/02/2020 |
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล 

          วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเขาพลายดำ จ.นครศรีธรรมราช
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมสมองร่วมกัน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ และโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา เข้าร่วม จำนวน 42 คน

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ