ข่าวกิจกรรม วันที่ 27/08/2019 |
โครงการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี

โครงการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี 

             วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี พร้อมด้วยนางจุติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช ประธานสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช และสตรีอำเภอต่างๆ เข้าร่วมอบรม จำนวน 700 คน ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่ของสตรีในสังคมตามสถานการณ์ ปัจจุบัน กระตุ้นให้สตรีมีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน โดยจะดำเนินการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และสรุปผลการดำเนินงานของสตรีทุกด้านในปี 2562

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ