ข่าวกิจกรรม วันที่ 27/08/2019 |
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โนรา ประจำปี 2562

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โนรา ประจำปี 2562

        วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โนรา" ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
         ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โนรา" ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะ และฝึกปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โนรา" ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน เป็นอัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่ต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนสาธิต อบจ.1(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่30) จำนวน12 คน โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จำนวน 8 คน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จำนวน 12 คน โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ จำนวน 9 คน โรงเรียนวักสำนักขัน จำนวน 15 คน และโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 14 คน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 3-24 สิงหาคม 2562 และได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลจากการฝึกอบรม เยาวชนผู้เข้ารับฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โนรา" ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงการอนุรักษ์ มีการถ่ายทอดและสืบสานมรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โนารา" ให้คงอยู่สืบไป

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ