ข่าวกิจกรรม วันที่ 27/08/2019 |
โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งสู่ความพอเพียงและยั่งยืน

โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งสู่ความพอเพียงและยั่งยืน

         วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งสู่ความพอเพียงและยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองตาม หมู่ที่ 10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
        โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2561 ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่ของแต่ละชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และจากผลการประกวดตามโครงการดังกล่าว บ้านหนองตาม หมู่ที่ 10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนา จำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งทางหมู่บ้าน ชุมชน และคณะกรรมการ ได้ประชุมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งสู่ความพอเพียงและยั่งยืน ซึ่งโครงการหลักทางคณะกรรมการจะดำเนินการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว และที่ประชุมได้มีมติเพิ่มเติมว่าควรจะไปศึกษาข้อมูลจากสถานที่ต่างๆที่ประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำกลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

074-356253 ต่อ 319,323

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ