ข่าวกิจกรรม วันที่ 22/08/2019 |
โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว จ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็งและสังคม

โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว จ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็งและสังคม

         อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว จ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็งและสังคมจ.นครศรีธรรมราช
        วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็งและสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางจุตติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.นครศรีธรรมราช นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นครศรีธรรมราช หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.นครศรีธรรมราชและผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 500 คนเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สนใจ ตั้งใจและตกตวงศึกษาหาความรู้จากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและนำความรู้ที่ได้รับในการฝึกอบรมในครั้งนี้ นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายต่อไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการสร้างให้ครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง และเชื่อมโยงขยายผลและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็ง

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ