ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/08/2019 |
พิธีเปิดป้ายสนามกีฬาอำเภอหัวไทร ณ สนามกีฬาอำเภอหัวไทร

พิธีเปิดป้ายสนามกีฬาอำเภอหัวไทร ณ สนามกีฬาอำเภอหัวไทร

          วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสนามกีฬาอำเภอหัวไทร ณ สนามกีฬาอำเภอหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สนามกีฬาดังกล่าวจัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวอำเภอหัวไทรจัดหาทุนในการสร้าง มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ ในปี พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษาจัดสร้างเป็นสนามกีฬา แต่ยังไม่สามารถใช้ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้ เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง จึงได้หยุดดำเนินการก่อสร้างไป และปล่อยให้เป็นที่รกร้าง ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพื้นที่และสร้างสนามตามแบบของกรมพลศึกษา โดยการปรับถมพื้นที่ สร้างอัฒจันทร์ และสนามกรีฑาจนแล้วเสร็จ และในปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงถนน ไฟฟ้า ประปา สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง ลานเอนกประสงค์ และรั้วรอบสนาม จนแล้วเสร็จ สามารถใช้จัดการแข่งขันกีฬาได้
จากนั้น เวลา 09.30 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาอำเภอหัวไทร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 “หัวไทรเกมส์” ณ สนามกีฬาอำเภอหัวไทร การจัดการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะนิสัยในการทำงานเป็นทีมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างพื้นฐานให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป โดยมีทีมกรีฑาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 7 ทีม ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – 2 สิงหาคม 2562

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ