ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/08/2019 |
ท่าเรือเกมส์ ครั้งที่ 7

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) "ท่าเรือเกมส์" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) "ท่าเรือเกมส์" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการกีฬาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีในหมู่คณะ

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ