ข่าวกิจกรรม วันที่ 28/06/2019 |
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (กิจกรรมบูรณาการการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้านอัคคีภัยที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (กิจกรรมบูรณาการการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้านอัคคีภัยที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช)

          วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (กิจกรรมบูรณาการการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้านอัคคีภัยที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช) ณ หอประชุมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
           โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (กิจกรรมบูรณาการการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยด้านอัคคีภัยที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดขึ้นตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุทางถนน จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่าย และบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
          การฝึกอบรมครั้งนี้ มีอาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าซัก และตำบลปากนคร เข้าร่วมจำนวน 150 คน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลเขาชุมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ