ข่าวกิจกรรม วันที่ 26/06/2019 |
โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกมังคุดและทุเรียน

อบจ.นศ.จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกมังคุดและทุเรียน ณ บ้านเขากอย ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

       วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกมังคุดและทุเรียน ณ บ้านเขากอย ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
        โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ในครอบครัว

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ