ข่าวกิจกรรม วันที่ 27/05/2019 |
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

             วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศลาประชาคมโรงละคร องคการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางจุตติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วม
              โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้เกิดแนวทางในการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ