ข่าวกิจกรรม วันที่ 27/05/2019 |
นางจิตภินันท์ ทองเสน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

นางจิตภินันท์ ทองเสน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้นางจิตภินันท์ ทองเสน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
            โดยนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน
สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,การเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช ,การเชิญชวนชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกอบพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด การมอบป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มชาวประมง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงด้วย

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ