ข่าวกิจกรรม วันที่ 01/04/2019 |
อบจ.นศ. จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกทุเรียนเพื่อเพิ่มรายได้ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้าม ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 

อบจ.นศ. จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกทุเรียนเพื่อเพิ่มรายได้ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้าม ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

         วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตพืชแก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกทุเรียนเพื่อเพิ่มรายได้ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้าม ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ในครอบครัว

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ