ข่าวกิจกรรม วันที่ 26/12/2018 |
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3

          วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถประสงค์เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ อสม.และประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ