ข่าวกิจกรรม วันที่ 12/11/2018 |
อบจ.นศ.จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรผลิตสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นศ.จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรผลิตสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรผลิตสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
         สำหรับการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรผลิตสามล้อโยกสำหรับคนพิการ มีการอบรมให้ความรู้โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง ให้ความรู้เบื้องต้น ขั้นตอน วิธีการใช้งานเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ระบบกลไกการขับเคลื่อนของรถสามล้อโยก การเชื่อมอะไหล่ การต่อประกอบ และการตรวจสอบคุณภาพ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน ดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 
      โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนพิการได้มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ