ข่าวกิจกรรม วันที่ 21/09/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

        วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมด้วยนายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ครู อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องอรพินท์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 
      สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน พัฒนารูปแบบการสอนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการคิดและการเรียนรู้การสอนคิดด้วยเครื่องมือตามแนวทาง Thinking School สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน และได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ซึ่งมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยายและอบรมตลอดหลักสูตรอีกด้วย


**********************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ