ข่าวกิจกรรม วันที่ 06/09/2018 |
อบจ.นครศรีฯ จัดโครงการด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 กิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพ เครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็งจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีฯ จัดโครงการด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 กิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพ เครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็งจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 กิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็งจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการสร้างให้ครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง และเพื่อเชื่อมโยงขยายผลและพัฒนาความเข้มแข็งของการสร้างเครือข่ายพัฒนาครอบครัวอบอุ่นและสังคมเข้มแข็ง โดยได้จัดการอบรมบรรยายและอภิปรายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 300 คน

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ