ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/09/2018 |
อบจ.นครศรีฯ จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีฯ จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

              วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
            โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ