ข่าวกิจกรรม วันที่ 03/08/2018 |
อบจ.นครศรีฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ)

อบจ.นครศรีฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ)

       วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กิน อยู่ รู้ คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ)
        โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำวัตถุดิบเหลือใช้ในครัวเรีอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ การสาธิตวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนผู้ที่สนใจ

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ