ข่าวกิจกรรม วันที่ 11/06/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชนอย่างต่อเนื่อง

อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชนอย่างต่อเนื่อง

           วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (จัดทำแผนชุมชน) รุ่นที่ 5 จัดอบรมระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด โดยจัดอบรมให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้แทนแผนชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ภายในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการจัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 5 เป็นการจัดอบรมรุ่นสุดท้าย ซึ่งจะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป 


**********************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช
ภาพ/ข่าว : พัชนี, สุภาวดี

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ