ข่าวกิจกรรม วันที่ 06/06/2018 |
อบจ.นศ.สนับสนุนจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp for Developing English skills) ณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

อบจ.นศ.สนับสนุนจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp for Developing English skills) ณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

 

            วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเสน่ห์ แก้วจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp for Developing English skills) ณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
            กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยมีครูชาวต่างประเทศเป็นวิทยากร
สำหรับการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp for Developing English skills) แบ่งออกเป็นสองรุ่นคือรุ่นที่ 1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 95 คน จัดในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 85 คน จัดในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561

 

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ
***************************************

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ