ข่าวกิจกรรม วันที่ 11/01/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

                    วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ รีสอร์ทเรือนไทยทักษิณา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
                    การดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.นาเรียง ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 125 คน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาเรียง และเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากสถานที่จริงที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อ.จุฬาภรณ์ อ.ชะอวด อ.พระพรหม อ.เมือง และอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช


**********************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ