ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/11/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2560

                    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะสมาชิกสภาฯ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2560 โดยมีพระเถรานุเถระจำนวน 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
                   ในโอกาสนี้นายชำนาญ เอียดแก้ว ได้ถวายความเคารพและวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะสมาชิกสภาฯ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา
                                       ******************************************
                                    ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ