ข่าวกิจกรรม วันที่ 06/10/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

อบจ.นครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ณ ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช


            วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ที่ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนูญ ศิริธรรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของกำนัล พวงมาลัย และดอกไม้ในกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสักกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในกิจกรรม สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางวรรณา อักษรวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมศักดิ์ ราชพิลา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางพัชรี เอกทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโฉ สังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช นายสำเริง เพชรฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์ นายนิยม แก้วคง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นายประมวล นามสุข นายช่างโยธาอาวุโส นายอุทัย แก้วโสภาค พนักงานขับรถยนต์ นางสิรินาฏ หมีทอง พนักงานประสานงานชนบท นายมนตรี ตรีเพ็ญมาลย์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก นายศักพงศ์ ศรีสุข พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก นายโสภณ เงินไกร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักและนายวิโรจน์ โอฬาร์ชน พนักงานขับรถยนต์
                                             **********************************************
                                            ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรรมราช

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ