ข่าวกิจกรรม วันที่ 07/08/2017 |
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นางวรรณา อักษรวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ โดยฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอำเภอทุ่งสงและอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช จัดขึ้นโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร และเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายนำความรู้มาถ่ายทอดแก่สมาชิกเกษตรกรในชุมชนพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้มีการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ ณ สำนักงาน อบจ.นครศรีธรรมราช และเดินทางไปศึกษาดูงานรับฟังบรรยายนอกสถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ