ข่าวกิจกรรม วันที่ 07/04/2017 |
อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอำเภอพิปูน อำเภอนาบอน และอำเภอนบพิตำ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานหลักการทรงงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสุทธินี บุญประดิษฐ์ ส.อบจ. อำเภอพิปูน และนายโกศล คงกระพันธ์ ส.อบจ. อำเภอนาบอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกชมรมเครือข่ายเกษตรอำเภอพิปูน อำเภอนาบอน และอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 138 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของแต่ละชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบรรยายให้ความรู้ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาของอบจ.นครศรีธรรมราช และจะเดินทางไปศึกษาดูงานรับฟังบรรยายนอกสถานที่ในวันที่ 3 - 6 เมษายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร ,จังหวัดปทุมธานี ,จังหวัดอยุธยา และ จ.จังหวัดเพชรบุรีต่อไป

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ