ข่าวการเงิน วันที่ 23/09/2015 |
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๘

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ